ปรัชญา


                   “ ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษาทางไกล ”             

 

อัตลักษณ์

                   “ พึ่งตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ”             

 

วิสัยทัศน์

                   เป็นศูนย์กลางการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาต่อเนื่องด้วยวิธีการเรียนทางไกลอย่างมีคุณภาพของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย             

 

เอกลักษณ์

                   " คุณภาพสื่อเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้รับบริการ "             

 

พันธกิจ

                   ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบ          

                   ๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

                   ๓. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ              

 

บทบาทหน้าที่

                   ๑. จัดการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

                   ๒. พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกล

                   ๓. ผลิต จัดหา เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการการศึกษาทางไกล

                   ๔. พัฒนาระบบบริหาร การจัดบริการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

                   ๕. จัดหา พัฒนา ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานการศึกษาทางไกลร่วมกับภาคีเครือข่าย

                   ๖. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การเทียบโอนความรู้ และการยอมรับประสบการณ์

                   ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย