แนะนำหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน >>>

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                  

 

ความเป็นมา

              สังคมโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) และโลกาภิวัฒน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย มนุษย์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทดังกล่าว การจะเข้าถึงและเรียนรู้ความเป็นไปของสังคมโลก จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมโลกปัจจุบันจึงมีบทบาทสำคัญ ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจึงมีโอกาสและได้เปรียบกว่าบุคคลอื่นๆ ในทุกๆ ทาง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ในการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกให้ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
              นโยบายของรัฐจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจึงได้กำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นสาระหนึ่งของหลักสูตรที่บังคับให้ผู้เรียนระดับชั้นต้องเรียนส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้โดยเสรีตามความสนใจในหลักสูตรสถานศึกษา
              สถานีการศึกษาทางไกลสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐและส่งเสริมให้คนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการก้าวทันสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวางและสามารถตอบสนองผู้ที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้โดยไม่จำกัดด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาและสถานที่

ี่

 

จุดประสงค์

              1. มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม

              2. มีทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สุขภาพ การนัดหมายและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

              3. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาู้

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

              1. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร

              2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

 

 

ระยะเวลาเรียนและหน่วยกิต

              1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้เวลาเรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษารวม 80 ชั่วโมง

              2. จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 80 ชั่วโมง โดยเทียบ 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ดังนั้น หน่วยกิตรวมของหลักสูตร จึงมีค่าเท่ากับ 2 หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตร
              หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 หน่วยการเรียน ดังนี้ี้ี้ี้

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
                                                      (Introduction to Basic English Language)

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   2 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล
                                                      (English for Communication)

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   3 ครอบครัว
                                                      (Family)

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   4 การสนทนาทางโทรศัพท์
                                                      (Telephone Conversation)

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   5 การนัดหมาย
                                                      (Making an Appointment)

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   6 การเดินทาง
                                                      (Travelling)

                                                                              

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   7 สุขภาพอนามัย
                                                       (Health)

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   8 ไปซื้อของ
                                                      (Shopping)

 

 

สื่อการเรียนรู้
              สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดทำในลักษณะชุดการเรียนสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งจัดทำเนื้อหาโดยอาจารย์และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยสื่อต่างๆ ดังนี้

                    1. ชุดการเรียนทางไกล       จำนวน 1 เล่ม

                    2. สมุดบันทึกกิจกรรม        จำนวน 2 เล่ม

                    3. รายการวีดิทัศน์ (vcd)   จำนวน 1 เล่ม

                    4. รายการสื่อเสียง (cd)       จำนวน 2 แผ่น

                    5. ปทานุกรมคำศัพท์        จำนวน 1 เล่ม

 

 

กระบวนการเรียนรู้

                     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการเรียนทางไกลเพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการของการศึกษาทางไกล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

                     ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู้สำหรับตนเองโดยคำนึงถึงความสะดวก ความพร้อมของตนเอง เพื่อให้สามารถศึกษาเนื้อหาสาระ ทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่กำหนด จำนวน 80 ชั่วโมง ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้สำหรับการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนอาจปรับหรือยืดหยุ่นได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมของตนเอง (โดยเฉลี่ยควรมีเวลาในการเรียนรู้วันละ 2-3 ชั่วโมง)

                     ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกฝนทักษะทางภาษาที่จัดให้ในชุดการเรียน ดังนี้
                           1) เรียนรู้คำศัพท์ จดจำความหมาย เนื้อหาสาระจากชุดการเรียน เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคและสำนวนการสนทนาในบริบทต่างๆ ในแต่ละบทเรียน พยายามฝึกอ่านและออกเสียง โดยใช้รายการวีดิทัศน์ (vcd) และรายการสื่อเสียง(cd) ประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้น
                           2) ทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมในสมุดบันทึกกิจกรรมที่จัดให้โดยสามารถตรวจสอบกับเฉลย

                     ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการทดสอบทางภาษ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบในภายหลัง
สมุดบันทึกกิจกรรมประกอบชุดการเรียนหรือใบงานพร้อมจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

                     เข้าร่วมสัมมนาการวิจัยก่อนจบหลักสูตรและประเมินความรู้ภาควิชาการ

 

 

การวัดประเมินผลและการจบ
              
การวัดประเมินผล
                    สถาบันการศึกษาทางไกล จะแจ้งกำหนดการ และสถานที่ตั้งของหน่วยทดสอบพร้อมแผนที่ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน โดยผู้เรียนจะต้องยืนยันการเข้ารับการประเมินให้สถาบันการศึกษาทางไกลทราบตามวิธีการที่กำหนด สำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกหรือไม่พร้อมเข้ารับการทดสอบ ให้แจ้งความประสงค์ของเลื่อนการทดสอบได้ 1 ครั้ง และจะต้องเข้ารับการทดสอบในครั้งต่อไป โดยผู้เรียนต้องแจ้งให้สถาบันการศึกษาทางไกลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมชี้แจงเหตุผลในระยะเวลาที่กำหนด
                    ส่วนผู้ที่เข้ารับการทดสอบ แต่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือแจ้งยืนยันเข้ารับการทดสอบ แต่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบ สถาบันการศึกษาทางไกลให้สิทธิในการเข้ารับการทดสอบใหม่ โดยชำระค่าลงทะเบียนการสอบ จำนวน 300 บาท โดยผู้เรียนจะต้องยื่นแบบคำร้องพร้อมชำระค่าลงทะเบียนสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

               การจบหลักสูตร
                  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะต้องผ่านการประเมินทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการสนทนา โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเมื่อนำคะแนนในแต่ละด้านมารวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านและจบหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร