แนะนำหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน >>>

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน                                                                                

ความเป็นมา

              จุดเริ่มต้นของศิลปะ คือ การที่มนุษย์ต้องประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สำหรับการดำรงชีพและความอยู่รอด ได้แก่ ที่พักอาศัยอย่างง่ายๆ อาวุธที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆ  สร้างภาชนะที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่ายๆ  ล้วนเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต  ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่แตกต่างจากธรรมชาติ  ในระยะต่อมาเมื่อมนุษย์ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ซึ่งบางเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เหนือคำอธิบายได้ในยุคนั้น  ด้วยความเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อำนาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จึงได้เกิดพิธีกรรมต่างๆ  พัฒนามาเป็นลัทธิ ความเชื่อ จนกลายเป็นศาสนาในปัจจุบัน  ศิลปะจึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วย การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นรากฐานและแรงบันดาลใจให้มนุษย์ในสมัยต่อๆ มา  สร้างงานที่มีลักษณะแปลก  แตกต่าง  และพัฒนาให้เกิด ผลงานที่ดีขึ้นต่อไป
              ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึก ศิลปะเป็นวิธีสื่อสารความรู้สึกระหว่างมนุษย์ด้วยกัน งานศิลปะสมัยปัจจุบัน จะสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทำให้มีขอบข่ายกว้างขวางมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม งานศิลปะทุกประเภท จะให้คุณค่าที่ตอบสนองต่อมนุษย์ ในด้านที่เป็นผลงานการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกและความคิด เป็นการสื่อถึงเรื่องราวที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจ เป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจ ทั้งทางด้านจิตใจและความสะดวกสบายด้านประโยชน์ใช้สอยของศิลปวัตถุ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันของรัฐและเอกชนไม่มากนัก ทั้งยังมีข้อจำกัดในแง่ของการเข้าถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การเดินทาง สถานที่วัน เวลาที่กำหนด  ซึ่งผู้ต้องการเรียนบางคนไม่พร้อมและไม่สะดวก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ในเรื่องการวาดภาพลายเส้นง่ายต่อการเข้าถึง
              สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการพัฒนาตนเองจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้ ขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลกันดีกว่าผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละ

ี่

 

ความหมายของการวาดเขียน

              คือ การถ่ายทอดอารมณ์ส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ ออกมาเป็นลวดลายบนวัตถุชนิดต่าง ๆ  เช่น กระดาษ, อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้,  ผ้า, ตึกราบ้านช่อง และอีกมากมายที่เราเห็นเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูน ภาพคนเหมือนภาพที่เป็นลายเส้น เป็นต้น

 

 

ความสำคัญของการวาดภาพ

              คือ การถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ลงในวัตถุต่าง ๆ  เป็นเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในยุคนั้น ๆ

 

 

จุดมุ่งหมาย

              1. เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในเรื่องของการวาดเขียนภาพศิลปะลายเส้น

              2. เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้หลักการและฝึกทักษะในการวาดเขียนภาพลายเส้น

              3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนให้เรียนรู้งานศิลปะลายเส้นในลักษณะของนันทการเพื่อชีวิตู้

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

              1. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้หลักการและทักษะการเขียนภาพลายเส้น

              2. นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้หลักการทักษะและการเขียนภาพลายเส้น

 

 

ระยะเวลาเรียนและหน่วยกิต

              1. หลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ :ทุกคนทำได้ ใช้เวลาเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนภาพลายเส้น

รวม  ๑๒๐ ชั่วโมงประกอบด้วย

                  1.1. เรียนรู้ภาคทฤษฎี                                                                   ๔๐  ชั่วโมง

                  1.2. ฝึกปฏิบัติ-กิจกรรมที่มอบหมาย                                              ๖๐  ชั่วโมง

                         จำนวนหน่วยกิต (ระยะเวลาการเรียนรู้ ๔๐ ชั่วโมงตีค่าเท่ากับ ๓ หน่วยกิต)   ๓  หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตร
              หลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ จำนวน ๕ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   1   การวาดภาพลายเส้น

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   2    ร่างภาพก่อนการวาดภาพลายเส้น

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   3    แสงและเงาในการวาดภาพลายเส้น

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   4    ฝึกวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่ง

                    หน่วยการเรียนรู้ที่   5    ฝึกวาดภาพลายเส้นทิวทัศน์

 

 

สื่อการเรียนรู้
              สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้ จัดทำในลักษณะชุดการเรียนสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งจัดทำเนื้อหาโดยอาจารย์และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาศิลปะ และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยสื่อต่างๆ ดังนี้

                    1. ชุดการเรียนทางไกล  เป็นส่วนเนื้อหาสาระประกอบด้วย๕หน่วยการเรียนรู้โดย

                              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จะนำเสนอการวาดภาพลายเส้น

                              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ร่างภาพก่อนการวาดภาพลายเส้น

                              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  แสงและเงาในการวาดภาพลายเส้น

                              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ฝึกวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่งและ

                              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ฝึกวาดภาพลายเส้นทิวทัศน์โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและภาคปฏิบัติประกอบ

                    2. คู่มือการเรียนและสมุดบันทึกกิจกรรม  เป็นเอกสารประกอบชุดการเรียนทางไกลของหลักสูตร  โดยส่วนแรกจะเป็นแนะนำสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร  และในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผู้เรียนใช้ทบทวนและฝึกทักษะด้วยตนเอง  โดยแยกเป็นแต่ละหน่วยการเรียนรู้และมีเฉลยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

                    3. รายการวีดีทัศน์  (VCD) เป็นสื่อที่จะช่วยเสริมทักษะปฏิบัติ จำนวน ๒ ตอน มีความยาวตอนละ  ๓๐ นาที

                    4. อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ในเนื้อหาวิชาจะตอบปัญหาในการเรียนด้วยตนเองแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้สามารถสอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ ระบบอีเมล์ โดยตรง ซึ่งสถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ภายหลังการลงทะเบียนหรือผู้เรียนทราบชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ภายหลังการลงทะเบียนหรือผู้เรียนอาจสอบถามได้จากผู้รู้อื่นๆ ที่อยู่ใกล้ตัว

 

 

กระบวนการเรียนรู้

              เนื่องจากการศึกษาทางไกล เป็นการจัดการศึกษาเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องมีความมุ่งมั่น มีวินัยที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำหรับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในหลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้ มีคำแนวทางสำหรับผู้เรียนดังนี้

                     ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการเรียนทางไกล เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการของการศึกษาทางไกล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

                     ขั้นตอนที่ 2  วางแผนการเรียนรู้สำหรับตนเอง โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพร้อมของตนเอง เพื่อให้สามารถศึกษาเนื้อหาสาระ ทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่กำหนด จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้สำหรับการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนอาจปรับหรือยืดหยุ่นได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมของตนเอง (โดยเฉลี่ยควรมีเวลาในการเรียนรู้วันละ ๒-๓ ชั่วโมง)

                     ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกฝนภาคปฏิบัติที่จากกิจกรรมทั้งหมดให้ในชุดการเรียน ดังนี้
                          3.1   เรียนรู้ เนื้อหาสารและหลักการฝึกปฏิบัติ เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด
เนื้อหาในแต่ละบทเรียน โดยใช้รายการวีดิทัศน์ (VCD) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้น
                           3.2  ทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมลงในสมุดบันทึกกิจกรรมที่จัดให้โดยสามารถตรวจสอบกับแนวเฉลยท้ายหน่วยการเรียนรู้

                     ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

 

การวัดและประเมินผล
              
ในการประเมินผลผู้เรียนในหลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้ เพื่อการจบหลักสูตรและรับวุฒิบัตรจะประเมินจาก ๓ ส่วน คือ

                    1. ประเมินความรู้และทักษะจากการทำกิจกรรมที่กำหนดโดยพิจารณาการบันทึกกิจกรรมในบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ในคู่มือทางไกล ตอนที่ ๒ โดยผู้เรียนจะต้องจัดส่งคู่มือการเรียนทางไกลไปที่สถาบันการศึกษาทางไกลเพื่อทำการตรวจประเมินก่อนการทดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติโดยมีสัดส่วนของคะแนนร้อยละ ๔๐

                    2. ประเมินผลงานจากชิ้นงานที่มอบหมาย โดยมีสัดส่วนของคะแนน ร้อยละ ๓๐

                    3. ประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยทดสอบข้อเขียน-การปฏิบัติ โดยมีสัดส่วนของคะแนน ร้อยละ ๓๐

 

 

การวัดประเมินผลและการจบ

              ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตร เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้ จะต้องผ่านการประเมินทักษะด้านเนื้อหา ความรู้ความเข้าใจ โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และเมื่อนำคะแนนในแต่ละด้านมารวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน” และ “จบหลักสูตร”

              สำหรับผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติ และได้รับผลการเรียนเป็น “ร” ในกรณีที่ไม่ส่งบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตรวจประเมินในวันที่เข้ารับการทดสอบ และหากประสงค์รับวุฒิบัตรการจบหลักสูตรจะต้องส่งบันทึกกิจกรรมการเรียนให้สถาบันการศึกษาทางไกล ตรวจประเมิน ภายใน ๑๕ วัน หลังการเข้าการทดสอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร "เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้"