ทำเนียบผู้บริหาร


           


นายพิสัณห์  ศิวายพราหมณ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม


นายสนอง  ฉินนานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม


นายบุญส่ง คูวรากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม

นายชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม

นายบุญส่ง คูวรากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม

นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล